Parashat Mishpatim

Saturday 2nd February 2019 27th Sh’vat 5779

Parashat Mishpatim Rabbi Jonathan Sacks

Exo 21:1 – 24:18; Jer 34: 8-22; 33:25-26; Matt26:20-30