PARASHAT BESHALACH

Saturday 30th January 2021 17th Shevat 5781

PARASHAT BESHALACH Rabbi Jonathan Sacks

Exodus 13:17-17:16; Judges 4:4-5:31; Matthew 14:22-33


The Israelites ha