PARASHAT KORACH

Saturday 12th June 2021 2nd Tamuz 5781

PARASHAT KORACH Rabbi Jonathan Sacks

Numbers 16:1 – 18:32; 1 Samuel 11:14 – 12:22; John 19:1 - 17